When will be Fazer's Urban Takeover next episode air date? Is Fazer's Urban Takeover renewed or cancelled? Where to countdown Fazer's Urban Takeover air dates? Is Fazer's Urban Takeover worth watching?


Station: BBC three (UK)
Status: New Series
Start: Sep/18/2013

Fazer's Urban Takeover Next Episode Air Date

Fazer's Urban Takeover Next Episode Airs in

- unknown -

There is no Next Episode of Fazer's Urban Takeover planned.

Register Now!
Register Now and create Your Countdown!

Fazer's Urban Takeover Air Dates

Ratings: 0/10 from 0 users
  • S01E01 - Episode 1
    Air Date: 16 September 2013 21:00 -
  • S01E02 - Episode 2
    Air Date: 23 September 2013 21:00 -